Kategórie

Svadba na úrade - všetko, čo o nej potrebujete vedieť

Ak ste sa rozhodli, že svoj vzťah s partnerom spečatíte, čaká vás rozhodnutie, akým smerom sa váš sobáš bude uberať. Svadby u nás na Slovensku môžu byť dve, a to cirkevná alebo civilná. Cirkevná svadba je v kostole, či už v katolíckom, evanjelickom alebo iného vierovyznania, to záleží od viery, ku ktorej je mladý pár naklonený.

Civilná svadba je svadba na matričnom úrade v mieste trvalého bydliska budúcich novomanželov. Ak majú rozdielne trvalé pobyty, je na nich, ktoré z týchto dvoch miest si vyberú, zvyčajne sa však preferuje bydlisko nevesty. Na matričný úrad je potrebné priniesť všetky potrebné doklady, podpísať tam žiadosť o uzavretie manželstva a samozrejme je potrebné dohodnúť si presný dátum a čas svadby.

Doklady potrebné pre uzavretie sobáša

V prvom rade je dôležitým dokladom rodný list oboch partnerov a tiež občiansky preukaz.

Ak tento sobáš nie je vaším prvým a premiéru do stavu manželského máte už za sebou, je potrebné priniesť na matričný úrad aj doklad o skončení alebo zaniknutí predchádzajúceho sobáša. Záleží od toho, prečo a akým spôsobom sa vaše predchádzajúce manželstvo skončilo – úmrtný list zomretého manžela, právoplatný rozsudok o skončení manželstva, právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné.

V prípade, že ste ešte nedosiahli vek 18 rokov, je potrebné si priniesť aj právoplatný rozsudok o povolení uzavrieť manželstvo.

Ak ste všetky potrebné doklady odovzdali, vyplníte už len žiadosť o uzavretie sobáša a dohodnete si termín sobáša.

Svadobné poplatky na úrade

Za uzavretie manželstva na matričnom úrade v mieste trvalého bydliska jedného zo svadobčanov nič nezaplatíte.
Ak však chcete manželstvo uzavrieť mimo matričnej doby, v inej ako úradne určenej miestnosti alebo máte inú netradičnú požiadavku, budete si musieť za to priplatiť.

a) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 16,50€,
b) povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 66,00€,
c) uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 66,00€,
d) uzavretie manželstva medzi cudzincami - 165,50€,
e) uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 199,00€.

Obrad na úrade

Ak ste splnili všetky potrebné požiadavky na sobáš na matričnom úrade, v dohodnutý deň a čas nastáva svadobný obrad. Trvá približne 30 minút, to už je rôzne podľa matričného úradu.

Matrikár alebo zástupca miestneho úradu prednesie krátky prejav a môže zarecitovať básne týkajúce sa spoločného života nastávajúcich novomanželov. Snúbenci si sľúbia vernosť a potvrdia svoj vstup do manželstva dlho očakávaným ,,ÁNO“. Matrikár alebo zástupca miestneho úradu následne vyhlási manželstvo za právoplatne uzavreté. Novomanželia si vymenia svadobné obrúčky a dajú si prvý manželský bozk, ktorým tak sobáš spečatia.

Práve oddaní novomanželia podpíšu zápisnicu o uzavretí tohto manželstva a sobášny list a prichádzajú na rad aj ich svedkovia, ktorí svojimi podpismi manželstvo potvrdia. Týmto sa svadobný obrad považuje za skončený. Oddávajúci manželom zablahoželá a popraje veľa šťastia do spoločného života. Aj ostatní svadobčania sa ku gratulácii pridajú.

Sobáše na matričných úradoch sú určené predovšetkým pre ľudí, ktorí nie sú krstení v kostole, nemajú birmovku či sväté prijímanie. Ale aj ľudia, ktorí predchádzajúce požiadavky na sobáš v kostole spĺňajú, majú nárok na civilný obrad na matričnom úrade. Dnešné matričné úrady sú už väčšinou veľmi pekne upravené a obrad v nich má tiež svoje čaro.

Zažili ste už aj vy nejaký pekný a romantický svadobný obrad na úrade?

Reklama