Odporúčame: Modrastrecha.sk Modrykonik.sk Zahrada.sk Beremese.cz Modrastrecha.cz

Oznamovacie povinnosti pri zmene trvalého pobytu alebo mena

Po zmene adresy trvalého pobytu, ktorú ste povinní hlásiť v príslušnej ohlasovni podľa nového miesta pobytu alebo elektronicky na Centrálnu ohlasovňu, by ste si mali splniť oznamovacie povinnosti aj voči iným úradom verejnej správy. Po nahlásení zmeny súvisiacej s novou adresou trvalého pobytu je potrebné si následne vybaviť:

Nový občiansky preukaz

O nový občiansky preukaz  je potrebné požiadať do 30 dní od zmeny trvalého bydliska, a to na okresnom riaditeľstve Policajného zboru. V prípade, že je ohlasovňa pobytu prepojená s príslušným okresným riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ), nie je potrebné na vybavenie občianskeho preukazu priniesť potvrdenie o trvalom pobyte (zmene pobytu). Túto skutočnosť si overte priamo na príslušnom  OR PZ.

Lehota na vydanie dokladu je 30 dní a za jeho vydanie zaplatíte správny poplatok vo výške 4,5 eura. Ministerstvo vnútra SR poskytuje elektronickú službu, ktorej prostredníctvom si môžete overiť, v akom štádiu sa spracovanie vašej žiadosti nachádza. Ak v žiadosti uvediete svoju e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu, bude vám zaslaná správa o tom, že občiansky preukaz je pripravený na prevzatie.

Praktická rada

Od 1. júla 2015 je dostupná nová služba Centrálnej ohlasovne, ktorá vám umožní požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu s čipom a to z dôvodu zmeny trvalého pobytu (podmienkou je, aby ste mali už predtým vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu)). Služba Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom je dostupná na ÚPVS v lokátore služieb alebo na portáli Elektronických služieb MV SR.

Predpokladom použitia tejto služby je,  aby ste mali na polícii evidovanú podobu tváre a podpis, ktoré nie sú staršie ako päť rokov. Ak chcete, môžete požiadať o urýchlené vydanie nového dokladu do dvoch pracovných dní za poplatok 20 eur plus 4,5 eur.

Zákonná lehota pre vydanie občianskeho preukazu s čipom začne plynúť až po uhradení správneho poplatku. Novo vydaný občiansky preukaz je potrebné osobne si vyzdvihnúť na tom pracovisku polície, ktoré ste uviedli v žiadosti.

 Viac informácií nájdete v životnej situácii Občiansky preukaz.

Zmenu trvalého pobytu je ďalej potrebné nahlásiť aj týmto inštitúciám:

Zdravotná poisťovňa

Do vašej zdravotnej poisťovne by ste mali zmenu bydliska zahlásiť do 8 dní. Niektoré poisťovne majú zverejnené priamo tlačivo na svojej webovej stránke, ktorým si oznamovaciu povinnosť splníte. Informácie o zmene môžete zaslať e-mailom alebo poštou. Ako doklad je potrebné priložiť potvrdenie o trvalom pobyte alebo žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, ktorú vám vydá oddelenie PZ. Ak zmenu zahlasujete osobne, môžete predložiť nový občiansky preukaz.

Sociálna poisťovňa a zamestnávateľ

Zmenu adresy trvalého pobytu je potrebné zahlásiť aj zamestnávateľovi, ktorý túto zmenu ďalej hlási v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zamestnávateľa na tlačive Registračný list FO prostredníctvom systému elektronických služieb (SES).

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, zmenu trvalého pobytu povinne oznamujete pobočke Sociálnej poisťovne do 8 dní od zmeny na tlačive Registračný list FO. Lehota na splnenie tejto oznamovacej povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo Registračný list FO v osem dňovej lehote odovzdalo na prepravu poštou, odoslalo faxom alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo urobené v súlade s dohodou o elektronickom doručovaní podľa § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z., treba potvrdiť písomne najneskôr do 3 dní odo dňa ich doručenia Sociálnej poisťovni.

Dobrovoľne nemocensky poistené osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby a dobrovoľne poistené osoby v nezamestnanosti sú povinné do 8 dní písomne oznámiť zmenu miesta trvalého pobytu. Pre zachovanie lehoty na splnenie tejto povinnosti a pre zasielanie oznámenia o zmene pobytu platí rovnaký postup ako je uvedený vyššie.

Okresný úrad – katastrálny odbor

Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľností podávate, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti alebo oprávnenou osobou. Žiadosť môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Žiadosť podávate na príslušný okresný úrad – katastrálny odbor, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

Podanie listinnej žiadosti

Pri podaní žiadosti v listinnej forme je najjednoduchšie prísť na úrad už s občianskym preukazom, v ktorom máte uvedenú novú adresu trvalého pobytu. V prípade, že adresu v občianskom preukaze zmenenú ešte nemáte, je potrebné k žiadosti priložiť potvrdenie preukazujúce zmenu – potvrdenie o trvalom pobyte. Ak podávate žiadosť osobne na úrade alebo ju zasielate poštou musíte ju vlastnoručne podpísať (nevyžaduje sa úradné overenie podpisu).  

Žiadosť o zmenu údajov má obsahovať:

 • identifikačné údaje žiadateľa,
  - pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
  - pri právnickej osobe: názov, sídlo, identifikačné číslo,
 • katastrálne územie, v ktorom sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktorých sa požadovaná zmena týka,
 • označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona, v záujme spresnenia identifikácie nehnuteľností môžete uviesť aj čísla listov vlastníctva, na ktorých sú nehnuteľnosti evidované,
 • akú zmenu požadujete – zmenu adresy trvalého pobytu,
 • pôvodný údaj evidovaný v katastri nehnuteľností - pôvodnú adresu trvalého pobytu a nový údaj, ktorý má byť evidovaný v katastri nehnuteľností - novú adresu trvalého pobytu,
 • označenie listiny, ktorá preukazuje zmenu (doklad o trvalom pobyte), ak takúto predkladáte a to v prípade, že údaj nie je uvedený v občianskom preukaze,
 • miesto a dátum spísania žiadosti.

Zavedenie zmeny trvalého pobytu do katastra nehnuteľností je bezplatné. Ak k žiadosti prikladáte potvrdenie o trvalom pobyte má byť v origináli alebo predkladáte jeho overenú kópiu.

Podanie žiadosti elektronicky

V prípade, že máte eID kartu (občiansky preukaz s elektronickým čipom) a požiadali ste si aj o osobný bezpečnostný kód  môžete požiadať o zmenu údajov cez ústredný portál prostredníctvom služby Všeobecnej agendy. V lokátore služieb si do pola Názov služby zadajte text „všeobecná agenda“ a do pola Názov orgánu verejnej moci uveďte príslušný okresný úrad. Po vyhľadaní konkrétnej služby kliknite na tlačidlo služba, ktoré vás presmeruje priamo na formulár. Skontrolujte si, či adresátom služby je okresný úrad, v územnom obvode ktorého je vaša nehnuteľnosť vedená.  Do predmetu žiadosti uveďte, že žiadate o zmenu údajov katastra nehnuteľností a do textu správy napíšte údaje v rozsahu:

 • identifikačné údaje žiadateľa,
  - pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
  - pri právnickej osobe: názov, sídlo, identifikačné číslo,
 • katastrálne územie, v ktorom sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktorých sa požadovaná zmena týka,
 • označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona, v záujme spresnenia identifikácie nehnuteľností môžete uviesť aj čísla listov vlastníctva, na ktorých sú nehnuteľnosti evidované,
 • akú zmenu požadujete – zmenu adresy trvalého pobytu,
 • pôvodný údaj evidovaný v katastri nehnuteľností - pôvodnú adresu trvalého pobytu a nový údaj, ktorý má byť evidovaný v katastri nehnuteľností - novú adresu trvalého pobytu.

Po vyplnení údajov, formulár podpíšte zaručeným elektronickým podpisom a odošlite. V prípade, že formulár podpíšete zaručeným elektronickým podpisom, nie je potrebné k žiadosti pripájať listinu preukazujúcu zmenu údajov (potvrdenie o trvalom pobyte). Podrobnejšie informácie k službe Všeobecná agenda nájdete v Postupe pri službe Všeobecná agenda [.pdf, 1585.8 kB].

Dopravný inšpektorát

Ak ste držiteľom vozidla, je potrebné zmenu hlásiť aj do evidencie vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte, a to do 15 dní.

Sťahovanie do iného okresu

V prípade, že ste sa presťahovali do iného okresu, dopravný inšpektorát vám vydá okrem nového osvedčenia o evidencii vozidla (časť I, II) aj nové tabuľky s evidenčným číslom.  Vozidlo nemusíte odhlasovať v pôvodnom okrese trvalého bydliska. Prepis môžete uskutočniť osobne na dopravnom inšpektoráte alebo prostredníctvom elektronickej služby Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu. Službu viete využiť ak vlastníte eID kartu (občiansky preukaz s elektronickým čipom) a požiadali ste si o vydanie bezpečnostného osobného kódu (BOK). Viac informácií o elektronickej službe sú uvedené na portáli ministerstva vnútra (Upozornenie: elektronické služby Ministerstva vnútra SR na portáli https://portal.minv.sk nie sú dostupné prostredníctvom internetového prehliadača Mozilla Firefox.).

Na prepis je potrebné mať:

 • žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z pôvodného okresu,
 • platný doklad totožnosti so zapísaným novým trvalým pobytom,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list so zapísaným novým sídlom,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

Za prepis vozidla zaplatíte správny poplatok v hodnote 33 eur. Ak požiadate o zrýchlený proces, čipovú kartu osvedčenia o evidencii (časť I) vám vydajú do 2 pracovných dní za poplatok 30 eur.  Pre zmenu nie je potrebné na dopravný inšpektorát prísť s vozidlom, stačí, ak donesiete pôvodné tabuľky s evidenčným číslom.

Pri prepise prostredníctvom elektronickej služby je rovnako potrebné sa dostaviť na dopravný inšpektorát a odovzdať pôvodné evidenčné tabuľky a prevziať si nové. Výzva na dostavenie sa na dopravný inšpektorát vám bude zaslaná do vašej elektronickej schránky. Nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii vozidla časť II je rovnako potrebné si osobne vyzdvihnúť na dopravnom inšpektoráte podľa miesta  nového pobytu alebo sídla držiteľa (výzva sa zasiela do elektronickej schránky). Čipovú kartu je možné si dať bezplatne doručiť poštou na zvolenú adresu na území Slovenskej republiky, alebo bude doručená na dopravný inšpektorát, kde ju budete mať k dispozícii na vyzdvihnutie.

Sťahovanie v rámci toho istého okresu

Ak ste sa presťahovali v rámci toho istého okresu stačí, ak požiadate o výmenu osvedčenia o evidencii a to na ktoromkoľvek pracovisku evidencie vozidiel, rovnako platí lehota 15 dní.

O výmenu dokladov môžete žiadať osobne, k žiadosti je potrebné priložiť nasledujúce doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 
 • doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Za vystavenie nových dokladov – papierového osvedčenia o evidencii časť II a čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I zaplatíte správny poplatok v hodnote 6 eur za každý doklad, t. j. 12 eur. Ak požiadate o zrýchlený proces, čipovú kartu osvedčenia o evidencii (časť I) vám vydajú do 2 pracovných dní za poplatok 30 eur. 

Ak vlastníte eID kartu (občiansky preukaz s elektronickým čipom) a požiadali ste si o vydanie bezpečnostného osobného kódu BOK môžete využiť službu Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla (Upozornenie: elektronické služby Ministerstva vnútra SR na portáli https://portal.minv.sk nie sú dostupné prostredníctvom internetového prehliadača Mozilla Firefox.). Podanie elektronickej služby je potrebné uskutočniť v nasledujúcom poradí:

 • Podať žiadosť o výmenu papierového osvedčenia o evidencii časť II.
 • Uhradiť poplatok.
 • Počkať na doručenie správy do elektronickej schránky s pokynmi pre vyzdvihnutie.
 • Podať elektronickú žiadosť o výmenu elektronického osvedčenia o evidencii časť I.

O tom, že máte doklady pripravené na vyzdvihnutie na príslušnom dopravnom inšpektoráte, budete informovaní zaslaním správy do vašej elektronickej schránky.

Okresný úrad - odbor živnostenského podnikania, Jednotné kontaktné miesta (JKM)

V prípade, že podnikáte na základe živnostenského povolenia, je potrebné oznámiť zmenu trvalého pobytu do 15 dní osobne alebo elektronicky prostredníctvom služieb JKM. Úlohy JKM plnia všetky okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v SR. Viac informácií o elektronickej službe Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri nájdete na adrese https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/jkm-zivnostensky-register. Informácie sú dostupné po prihlásení sa na ÚPVS prostredníctvom eID karty.

Zmenu adresy trvalého pobytu je ďalej vhodné oznámiť aj inštitúciám, akými sú banky, poisťovne, mobilní operátori, internetoví poskytovatelia, lekári, u ktorých ste v starostlivosti, prípadne iným spoločnostiam, s ktorými máte uzavretú zmluvu. Zmenu je najlepšie oznamovať už s novým občianskym preukazom.

Zmenu trvalého pobytu je potrebné oznámiť napríklad aj v prípade, že ste majiteľom zbrojného preukazu, a to na príslušnom oddelení Policajného zboru.

Pri zmene trvalého pobytu nie je potrebné si vybavovať nový vodičský preukaz alebo pas, pretože na týchto dokladoch sa adresa trvalého pobytu neuvádza.

Článok prebratý zo zdroja https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_oznamovacie-povinnosti-pri-zme/ 

Pridané 17. sep 2015  •  Páči sa mi to
zu_zie  
Pridané 17. sep 2015